КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Nataliia D. Podcherniaieva

Анотація


У статті проаналізовано науково-педагогічну літературу, присвчену проблемі формування культури міжнаціонального спілкування старшокласників. Описано основні напрями дослідження поняття «культура міжнаціонального спілкування старшокласників» (як інтегрованої якості особистості; як сукупності спеціальних знань; як певних взаємозв’язків й взаємостосунків); наведено вікові характеристики старшокласника. Визначено сутність культури міжнаціонального спілкування старшокласників з філософських, психологічних та педагогічних позицій.

Ключові слова


культура спілкування; міжнаціональне спілкування; спілкування старшокласників; старшокласник; толерантна особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова Н. Н. Формирование культуры общения старшеклассников во внеурочной деятельности: автореф.дисс. … канд. пед. наук:13.00.07/Антонова Н. Н. – Москва, 2005. — с. 10.

Атрощенко Т. О. Розвиток культури міжнаціонального спілкування у студентському колективі / Т. О. Атрощенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 1999. – № 6. – с. 92 - 95.

Гасанов З. Т. Национальные отношения и воспитание культуры межнационального общения // Педагогика. – Спб.,1996. – № 6. – с. 51 - 55.

Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России / Л. М. Дробижева; Ин-т социологии. – М.: Центр общечеловеч. Ценностей, 2003 - 376 с.

Загорская Н. С. Культура межнационального общения: этико-социологический анализ: автореф. дисс. … канд. соц. наук: 22.00.06 / Н. С. Загорская. – Минск, 1990. – 22 с.

Заслуженюк В. С. Формування в школярів культури міжнаціонального спілкування / В. С. Заслуженюк, В. В. Присакар // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 2. – с. 66 - 75.

Комаров В. П. Теоретические основы воспитания культуры межнационального общения учащихся средней, профессиональной школы: автореф. дисс. … докт. пед. наук: 22.00.04 / В. П.Комаров. – Казань, 1996. – 46 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука визначають обличчя й авторитет держави // Укр. мова і л-ра в середн. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 6. – с. 6 - 13.

Крысько В. Г. Социальная психология: Учебник для вузов / В. Г. Крысько. – 2-е изд. –СПб.: Питер, 2007. – 432 с.

Кушнір Ю. В. Виховання у старшокласників культури міжетнічного спілкування: автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Ю. В. Кушнір – Луганськ, 2012. – 20 с.

Матис В. И. Культура межнационального общения: учеб.пособие/ В.И.Матис; Алт.гос.акад.культуры и искусств. – Барнаул: Изд-во Алт.гос.акад.культуры и искусств, 2013. – 400 с.

Мудрик А. В. О воспитании старшеклассников: Кн. для клас. руководителей. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.

Назаренко Г. А. Виховання культури міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній діяльності: автореф.дис. ... канд.пед.наук: 13.00.07/ Г. А. Назаренко – Київ, 2007. – 20 с.

Пирен М. И. Социалистическая культура межнационального общения (сущность, тенденции развития) / М. И. Пирен. – Львов: Свит, 1990. – 216 с.

Попова О. Н. Формирование у школьников культуры межнационального общения: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2004. – 19 с.

Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи [Текст]: научное издание / Ю. І. Римаренко. – Київ: Юрінком, 1995. – 272 с.

Степанов Є. П. Формування культури міжетнічних відносин у студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Є.П. Степанов; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2004. – 21 с.

Фогель Т. М. Виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у процесі позакласної роботи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Т. М. Фогель – Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2013. – 19 с.

Шулигіна Р. А. Формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: автореф... канд. пед. наук: 13.00.07 / Р. А. Шулигіна; Київський міський педагогічний ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – К., 2007. – 20 с.

Dervin F. Towards post-intercultural teacher education: analzing «extreme» intercultural dialogue to reconstruct interculturality [Text] / F. Dervin // European Journal of Teacher education. – 2014. – Vol. 38, Issue 1. – P. 71-86. DOI: 10.1080/02619768.2014.902441
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.1869

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.