ПРАКТИКО ЗОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Hanna I. Ivaniuk, Valentina I. Demianenko

Анотація


В статті висвітлено деякі аспекти практико орієнтованої підготовки майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення педагогічних дисциплін засобами проектної діяльності. Подано авторський досвід використання навчальних проектів, зокрема, з дисциплін «Основи педагогіки» та «Теорія і методика виховання». Розкрито особливості реалізації в освітньому процесі ВНЗ діяльнісного, особистісного, компетентнісного підходів.

Ключові слова


практико зорієнтована підготовка; професійна компетентність; метод проектів; проектна діяльність; особистісно орієнтований підхід; діяльнісний підхід; компетентнісний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Адольф В. А. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя / В. А. Адольф // Педагогика. − 1998. − №1. − С. 72-75.

Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009. – №2 (63). – С. 27-31.

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. М. Бібік // Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : Зб. наук. праць. Випуск 34. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 2011. – С. 220-224.

Бондар В. Конкурентоздатність педагога як складова його професійної компетентності / Володимир Бондар // Початкова школа. – 2008. – №7. – С. 22-23.

Ващенко Г. Загальні методи навчання : Підручник для педагогів. – Видання перше / Григорій Ващенко. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.

Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм : історико-методологічні та теоретичні аспекти : монографія / Н. В. Гузій. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 243 с.

Життєва компетентність особистості: від теорії до практики : Науково-методичний посібник / За ред. І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя : Центріон, 2005. – 640 с.

Жолнович Г. Створюємо колективний проект / Г. Жолнович // Проекти в початковій школі : тематика та розробка занять ; упоряд. : О. Онопрієнко, О. Кондратюк. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Бібліотека «шкільного світу»).

Іванюк Г. І. Метод проектів у педагогічному процесі сільської школи / Г. І. Іванюк // Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти : науково-методичний збірник ; за наук. ред. канд. іст. наук І. Г. Єрмакова, канд. пед. наук В. В. Нечипоренко, канд. пед. наук В. Г. Прокопенко. – Запоріжжя : Видавництво Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – Т. 2. – С. 247-254.

Іванюк Г. І. Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти / Г. І. Іванюк // Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол. : В. О. Огнев’юк, І. А. Зязюн та ін.]. – Київ : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С. 117-120.

Іванюк Г. І. Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття / Г. І. Іванюк, А. Д. Січкар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – №2 (46). – 452 с. – С. 119-130.

Мартиненко С. М. Акмеологічний підхід у формуванні професійної компетентності майбутнього педагога / С. М. Мартиненко. – Акмеологія в Україні : теорія і практика: збірник наукових праць / редкол. : Огнев’юк В. О., та ін. – Київ, 2013. – №24. – С. 45-48.

Освітні технології : Навчально-методичний посібник / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.] / за ред. О. М. Пєхоти. – Київ : А.С.К., 2001. – 256 с.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : монографія / М-во освіти і науки України; [колектив авт. : Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина та ін.; під заг. ред. О. В. Овчарук]. – Київ, 2004. – 266 с.

Савченко О. Я. Компетентнісний підхід як чинник модернізації початкової освіти / О. Я. Савченко // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Серія «Педагогіка». – 2011. – №4. – С. 13-17.

Хуторской А. Ключевые компетентности как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / Андрей Хуторской / Народное образование. – 2003. – №2. – С. 58-64.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.13752

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.