СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ СТУДІЙ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Irina B. Savelchuk

Анотація


У статті розглянуто створення, наповнення та використання соціально-педагогічного середовища навчально-професійних студій вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку соціальних працівників. Охарактеризовано основні принципи діяльності щодо створення й функціонування студентських навчально-професійних студій. Розкрито вплив середовища на формування інноваційного потенціалу студентів через виокремлення процесів саморегуляції, самореалізації, самопрезентації, самоактуалізації, що сприяють його розвитку та активізації. 


Ключові слова


Соціально-педагогічне середовище; навчально-професійні студії; інноваційний потенціал; майбутні соціальні працівники

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. - Ростов н/Д, 2000. – 207 с.

Бригаднова A. Ю. Технология формирования готовности к самопрезентации в процессе практического обучения // Вестник РМАТ. - 2012. - №2-3 (5-6). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-formirovaniya-gotovnosti-k-samoprezentatsii-v-protsesse-prakticheskogo-obucheniya/

Казанцева Е. В. Формирование навыков само- презентации как профессионально необходимых качеств будущих педагогов-психологов // Концепт. – 2013. – Спецвыпуск № 05. – ART 13551. – 0,3 п. л.– URL: http://e-koncept.ru/2013/13551.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.

Капустюк О. М. Самопрезентація як засіб створенняпозитивного іміджу особистості: Дис… канд. психол. наук: 19.00.05 соціальна психологія, психологія соціальної роботи / О.М.Капустюк. – К., 2007. – 225 с.

Карасева с. А. Модель процесса формирования готовности студентов к самопрезентационной деятельности // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. - 2013. - №3 (123). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/model-protsessa-formirovaniya-gotovnosti-studentov-k-samoprezentatsionnoy-deyatelnosti

Корчакова Н.В. Використання самопрезентації у навчально-виховному процесі // Наук. записки Національного університету “Острозька академія”. - Серія Психологія і педагогіка. - Вип. 3. - Остріг , 2002. - С. 454-462.

Личностный потенциал: структура и диагностика: коллективная монография / Науч. ред. Д.А.Леонтьев. – М.:Смысл, 2011. – 677 с.

Леонтьев Д.А. Самоактуализация как движущая сила личностного развития: историко-критический анализ / Д. А. Леонтьев // Современная психология мотивации / под ред. Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – 345 с.

Пикулёва О. А. Психология самопрезентации личности : монография / О. А. Пикулёва . - М. : ИНФРА-М, серия «Научная мысль». – 2013. – 320 с.

Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія / Л. С. Рибалко. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. - 443 с.

Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М., 1999. - 272 с.

Сперанська-Скарга М.А. Самопрезентація як соціально-педагогічний феномен // Електронне наукове фахове видання: Науковий вісник Донбасу.-№ 2 (14).-2011// http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN14/11smaysf.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.