Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти

Михайло Войцехівський

Анотація


У статті підкреслюється, що серед важливих проблем розвитку післядипломної педагогічної освіти особливе місце належить теоретичному обґрунтуванню й експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов реалізації андрагогічного підходу до підвищення кваліфікації вчителів.

Ключові слова


професійний розвиток; удосконалення системи неперервної освіти вчителів; формування професійної компетентності вчителя

Повний текст:

PDF

Посилання


Акмеологические проблемы подготовки преподавателей : cб. науч, тр. / Отв. ред.: Н. В. Кузьмина, Е. С. Гуртовой. – Вып. 2. – М. : Шуя: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Шуйский государственный педагогический университет, 1999. – 191 с.

Акмеологія — наука XXI століття: розвиток професіоналізму: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції / Наук. редагув.: В. І. Перевозчиков. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. – 496 с.

Буренко В. М. Роль викладача у створенні сприятливих умов для навчання дорослих / В. М. Буренко // Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. – К.: КНПУ, 2001. – No 17.

Варфоломеева О. В. Акме психотерапевта. Концепция профессионального развития: монография / О. В. Варфоломеева. – М.: Дом МПА - Пресс, 2003. – 228 с.

Гушлевська І. В. Зміна професійних функцій і ролі вчителя: вчитель як носій суспільних змін / І. В. Гушлевська // Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / Ред. кол.: В. В. Олійник (гол. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 3.

Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи: монографія. – 2-ге вид. – К.: Логос, 2002. – 140 с.

Данилова Г. Акмеологічна модель педагога / Г. Данилова // Освіта і управління: науково-практичний журнал. – 2005. – Т. 8. – Ч. 3-4.

Джура О. Д. Умови та ефективність професійного самовизначення особистості / О. Д. Джура // Нова парадигма: альманах наукових праць. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 34.

Иванов В. Г. Моделирование педагогической деятельности / В. Г. Иванов // Высшее образование в России. – 1998. – No 2.

Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: монографія / Л. М. Карамушка. – К.: Ніка-Центр, 2000. – 332 с.

Коломінський Н. Л. Психологія безперервного підвищення кваліфікації керівників освіти / Н. Л. Коломінський // Актуальные проблемы современной психологии. – Х.: ХГУ, 1993.

Кудрявцева Н. П. Державне управління системою післядипломної освіти: стан та перспективи / Н. П. Кудрявцева // Теорія: мікро, макроекономіки: зб. наук. пр. – К.: Академія муніципального управління, 2003.

Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку: наук.-метод. посібник / За заг. ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2005. – 230 с.

Поташник М. М. Управление современной школой (В вопросах и ответах) / М. М. Поташник, А. М. Моисеев. – М.: Новая школа, 1997. – 352 с.

Шевелева С. С. Открытая модель образования (синергетический подход) / С. С. Шевелева. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 48 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.